نوند تجارت پیشرو

تامين تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

نوند تجارت پیشرو

شــرکت مهندســی و بازرگانــی نونــد تجــارت پیشــرو بعنــوان تامیــن کننــده تجهیــزات و مــواد اولیــه در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، فــولاد و ســیمان و نیروگاه ‏های کشــور و همچنین در زمینه ارائه مشــاوره های فنی و مهندســی مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.

فعالیــت هــای ایــن شــرکت بــه تامیــن تجهیــزات محــدود نمــی گــردد و ایــن مجموعه آمادگی کامل در ارائه خدمات در زمینه های تعمیرات، نصب و راه اندازی تجهیزات در پروژه ها را دارد.

ایــن مجموعــه دارای امکاناتی نظیــر انبارهــای متعــدد در بازار تهــران (صنف الکتروموتور و پمپ های صنعتی) مــی باشــد و بــه منظــور خریــد و نگه داری اقلام مــورد نیــاز صنعــت تاســیس گردیــده اســت و تجربیــات و فعالیــت چندیــن ســاله اعضــای خانــواده بــزرگ نونــد تجــارت پیشــرو در مجتمــع هــای پتروپالایشــگاهی کشــور موجــب ایجــاد شــناختی دقیــق از نیازهــا و چالــش هــای زنجیــره تامیــن ایــن صنعــت شــده اســت و خــدارا شــاکر هســتیم کــه ایــن مجموعــه تاکنــون توانســته اســت بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت، رضایــت و اعتمــاد مشــتریان گرامــی را جلــب نمایــد.

این شرکت با جذب همکاری مدیران با تجربه شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی و همچنین به کارگیری فارغ التحصیلان جوان و با استعداد دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تهران توانسته است رویکرد جدیدی در ارائه خدمات با کیفیت و تشکیل شبکه ی ارتباطی قدرتمند با برندهای مطرح تولید کننده تجهیزات به منظور تامین سریع و به موقع محصولات در شرایط تحریمی ایجاد نماید.

شرکت نوند تجارت پیشرو بر این باور است که پاسخ گویی سریع، واکنش مناسب و انعطاف پذیری بالا نسبت به تغییرات صنعت و بازار در شرایط تحریمی کنونی از جمله قابلیت های تیم پویا و با تجربه این شرکت در همکاری با مشتریان می باشد و نام “نوند” که در لغت به معنای سریع و چالاک است برگرفته از همین رویکرد می باشد.